سایت محمد حاجی پور

مدرس دانشکده فنی مهندسی

تغییر ساعت امتحان درس نقشه کشی 1
 

ساعت شروع امتحان درس نقشه کشی صنعتی ۱ مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ از ساعت ۱۴ به ساعت ۱۶ تغییر می یابد.

محل امتحان در همان روز مشخص خواهد شد و اطلاعیه مربوط به آن در برد دانشکده فنی مهندسی قرار خواهد گرفت.

[ پنجشنبه ۷ دی۱۳۹۱ ] [ 17:40 ] [ محمد حاجی پور ]

[ ]